Ажлын үнэмлэх

Хугацаа:

Ажлын 1-2 өдөр 

Тоо ширхэг:

1 дээш 

Цааснытөрөл:

Пластик карт

Хэмжээ:

90*55

Нэмэлт үйлчилгээ:

Дугаар болон нэрийг товгор бичилт хийх