Албан бланк

Хугацаа:          

Ажлын 1-2 өдөр

Тоо ширхэг:

50 ширхэгээс дээш

Цаасны төрөл:

100 гр сору цаас 

Хэмжээ:

А5, А4